Medezeggenschapsraad (MR)

Openbare basisschool De Tiende Penning heeft een medezeggenschapsraad (MR)

Wie zitten er in de MR?

Momenteel bestaat de MR van OBS De Tiende Penning uit de volgende personen:

Onze oudergeleding van de MR bestaat uit:

  • Maaike Ekema (Voorzitter)
  • Mireille de Reus
  • Lisanne Rodrigues

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Brenda Verwaal
  • Jennifer Heiligers (notulist)
  • Caro Poldervaart

Wat is de MR?

Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten is essentieel op een basisschool. De samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Een van de officiële overlegorganen is de MR, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De leden van de medezeggenschapsraad kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de medezeggenschapsraad van de school. Leden worden voor een periode van drie jaar gekozen in de MR.

Waarover mag de MR meepraten?

De MR kan zich buigen over voorstellen van de schoolleiding maar kan ook zelf voorstellen inbrengen.
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

1. Onderwijs

Lesmethoden voor de verschillende vakken, verbeteringen van het onderwijs, het pedagogisch klimaat van de school en de taken en acties van de schooladviesdienst.

2. Algemene omstandigheden

Veiligheid, gezondheid en welzijn.

3. Roosterkwesties

Het vaststellen van vakanties en vrije dagen.

4. Inbreng van ouders

De manier waarop ouders kunnen meehelpen met het onderwijs en andere activiteiten.

5. Financiën

Ouderbijdrage, de besteding van geld en gebouwen.

In het algemeen kan worden gesteld dat de MR de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen.

Welke rechten heeft de MR?

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten te weten:
een adviesrecht, een instemmingsrecht en een initiatiefrecht.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u in contact komen met de Medezeggenschapsraad? Mail ons o.v.v. MR e-mail

©2021 OBS de 10e Penning | disclaimer | deze website is verzorgd door: Vuijst Visuals