Print deze pagina

Buiten de Grenzen

Begeleiding hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen 

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren krijgen extra aandacht op de 10e Penning. 

Binnen de methoden is er extra oefenstof voor deze leerlingen. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof en spellen uit de kieskasten.

Dit schooljaar gaan we aan de slag, om het aanbod( in de groep) voor deze kinderen uitbreiden.

Deze aanpak wordt door ons bestuur gestimuleerd middels het project Buiten de Grenzen

Buiten de Grenzen heeft als doelstelling, de verbetering van begeleiding van leerlingen met bovengemiddelde leercapaciteiten. 

Naast de activiteiten op de scholen zijn er schooloverstijgende plusgroepen, waar leerlingen met niveaugelijken kunnen leren. 

Ouders signaleren een ontwikkelingsvoorsprong vaak al voor hun kind naar de basisschool gaat. In het aanmeldingsgesprek wordt hieraan aandacht besteed. Ook is er een formulier aanwezig dat door de leidster van de voorschoolse opvang kan 

worden ingevuld. 

Het project Buiten de Grenzen kent een ouderklankbordgroep, waar van elke Primo school een ouder welkom is. 

De communicatie naar ouders en leerkrachten is een aandachtspunt, de projectwebsite vervult hierin een belangrijke rol. www.buitendegrenzen.nl 

Op deze site vindt u meer informatie over het project, de plusgroepen en handige links m.b.t. begaafdheid.