Print deze pagina

MR

 

De MR vergaderingen zijn op:

2016: 8 februari, 18 april en 20 juni

Notulen juni 2016

Notulen april 2016 

Notulen februari 2016 

 

De medezeggenschapsraad (MR)

Wie zitten er in de MR?

Momenteel bestaat de MR van OBS De Tiende Penning uit de volgende personen:

Namens de ouders:

Sebastiaan Vermeuelen (Voorzitter)

Mariska van Hagen

Alexsander Haasnoot

Namens het team:

Brenda Verwaal

Esther Kronenberg

Jennifer Heiligers 

Wat is de MR?

Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten is essentieel op een basisschool.

De samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Een van de officiële overlegorganen is de MR, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd.

De leden van de medezeggenschapsraad kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de medezeggenschapsraad van de school.

Leden worden voor een periode van drie jaar gekozen in de MR.

 

Waarover mag de MR meepraten?

De MR kan zich buigen over voorstellen van de schoolleiding maar kan ook zelf  voorstellen inbrengen.

Onderwerpen  die daarbij aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

- Onderwijs: lesmethoden voor de verschillende vakken,verbeteringen van het onderwijs,het pedagogisch klimaat van de school en de taken en acties van de  schooladviesdienst.

- Algemene omstandigheden: veiligheid, gezondheid en welzijn.

- Roosterkwesties: het vaststellen van vakanties en vrije dagen.

- Inbreng van ouders: de manier waarop ouders kunnen meehelpen met het onderwijs en andere activiteiten.

- Financiën: ouderbijdrage, de besteding van geld en gebouwen.

In het algemeen kan worden gesteld dat de MR de belangen van leerlingen,ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen.

Welke rechten heeft de MR?

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten te weten een adviesrecht, een instemmingrecht en een initiatiefrecht.

Contact
Ons emailadres is mrobs10p@hotmail.nl